Скачать Положение

“Затверджено” Рішенням учасників Установчої 
конференції Міжнародного Фестивалю-Конкурсу
“Choice of the year” від 15.01.2002 р.
_________________________________________
Новодворський О.О. 
“Погоджено” Організаційним Комітетом 
Міжнародного Фестивалю-Конкурсу "Вибір року" в Україні. 
Рішення від 22.01.2002 р.___________________________________________ 
Руденко Г.О.

ПОЛОЖЕННЯ 
про Міжнародний Фестиваль-Конкурс
 
“CHOICE OF THE YEAR” в Україні


Це Положення про Міжнародний Фестиваль-конкурс “CHOICE OF THE YEAR” (надалі “Положення”) складено на підставі Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “ВИБІР РОКУ УКРАЇНА” у відповідності із законодавством України та міжнародними нормами права, що регулюють правостосунки із організації, порядку проведення, матеріально-технічного і правового забезпечення та розрахунків у сфері публічних суспільнокорисних та приватнокорисних конкурсів.

ТОВ “ВИБІР РОКУ УКРАЇНА” є єдиною на території України організацією, що уповноважена міжнародною організацією "Вибір року" здійснювати на території України заходи щодо організації та проведення Конкурсу в повному обсязі всіх існуючих та легально набутих майнових та немайнових прав.

Положення встановлює загальні правові та ідейні засади, принципи організації та проведення Міжнародного Фестивалю-конкурсу “CHOICE OF THE YEAR” (надалі “Конкурсу”), визначає основні терміни, що використовуються публічно та у спеціальній договірній документації, регулює правовідносини між особами, що приймають у ньому участь, встановлює їх права, обов`язки, відповідальність, а також спеціальні процедури та застереження.

Положення визначає критерії та сутність проведення договірних та фінансово-господарських операцій щодо Конкурсу, порядок формування та використання створених за Конкурсом спеціальних фондів, заходи та принципи матеріально-технічного забезпечення та формування бюджету, принципи участі та заохочення учасників, методологічні засади та критерії відбору переможців, заходи популяризації, та чинники, що визначають його стратегію, мету та наміри.

Захист інтелектуальних та інших прав осіб, а також набутих ними прав, і інших сторін, що приймають у ньому участь, а також забезпечення страхування можливих ризиків при здійснені такої діяльності здійснюється в межах законодавства та на підставі договорів. Власність на інтелектуальні права, набуті в результаті здійснення діяльності за Конкурсом, належить організаторам Конкурсу, а також особам, яким відповідні та означені набуті права передані за встановленими правилами та процедурами. Ніхто із учасників та переможців Конкурсу не може бути позбавлений набутих прав. Організатори Конкурсу зобов’язуються виступити на боці особи, щодо якої набуті нею права за Конкурсом нівелюються чи оскаржуються у будь-яких легальних інституціях.

В межах дії цього Положення складаються та діють спеціальні правила, процедури та правові режими забезпечення організації та проведення Конкурсу, що обов`язкові для всіх осіб, що прямо, опосередковано або шляхом реєстрації юридично погодились приймати у ньому участь як організатори, спонсори, меценати, учасники, рекламісти, інші особи або їх повноважні представники, які повинні дотримуватись таких встановлених спеціальних умов, правил та процедур. Підпис повноважної особи, що приймає участь у Конкурсі є преюдиційним для погодження із правилами та процедурами за Конкурсом.

Міжнародний Фестиваль-Конкурс “CHOICE OF THE YEAR” УКРАЇНА (в українській редакції "Вибір року" УКРАЇНА є публічним відкритим суспільно корисним дво туровим конкурсом торгових марок із спеціальними обов`язковими умовами.

Правила Конкурсу оголошуються публічно через засоби масової інформації (загальні та електронні, в тому числі через Інтернет). Будь-яка особа має право ознайомлення із умовами та правилами Конкурсу в повному обсязі у будь-який час. Організатори забезпечують документально всіх учасників Конкурсу та підтверджують отриманий особою під час дії Конкурсу та набутий за Конкурсом правовий та інтелектуальний статус, право користування імперативами Конкурсу.

Мета проведення Конкурсу

Міжнародний Фестиваль-конкурс “CHOICE OF THE YEAR” (в українській редакції "ВИБІР РОКУ") є міжнародною системою оцінки якості та популярності споживчих товарів та послуг на внутрішньому ринку країн проведення Конкурсу.

Система Конкурсу створена з метою надання споживачам реальної можливості свідомого вибору якісних та популярних товарів, робіт, послуг у їх країні.

Споживчий Конкурс сприятиме спрощенню процедури здійснення вдалого вибору споживачем товарів або послуг, а також стимулювати переможців конкурсу до утримання позицій лідера, а інші торгівельні марки до поліпшення споживчого пакету, що пропонується.

Загальним завданням Конкурсу є:

 • комплексна оцінка якості та популярності конкретного товару або послуги серед споживачів і експертів-професіоналів з метою вибору - встановлення лідерів року у кожній номінації в інтересах всього співтовариства споживачів країни проведення
 • щорічне визначення та подальша популяризація найбільш якісних і відомих пропозицій 
 • торгівельних марок в різних товарних категоріях
 • замовлення та проведення аудиту щодо підтвердження остаточних результатів Конкурсу;
 • створення необхідних умов для формування інформаційного поля щодо донесення інформаційних матеріалів та результатів Конкурсу до кінцевого споживача;
 • інформування споживачів за допомогою будь-яких ЗМІ (в тому числі у місцях продажу) та висвітлення у них відомостей про ті чи інші соціальні та подібні акції, комерційні заходи та інші дії, що спрямовані на забезпечення споживання якісної продукції та послуг, на добросовісність конкуренції внутрішнього ринку, на підтримку торговельної мережі, торгівельних марок та учасників Конкурсу;
 • підвищення рівня культури та поглиблення правових знань споживачів, підприємців та працівників, задіяних у галузі надання товарів та послуг;
 • розробка та впровадження необхідних методик з проведення оцінки товарів та послуг та соціологічних опитувань громадян, а також створення та розвиток інформаційно-електронних та пошукових баз із застосуванням новітніх технологій (в тому числі в мережі Інтернет); 
 • співпраця з державними та недержавними організаціями з питань контролю за якістю товарів (робіт, послуг), обмін інформацією, необхідною для реалізації основних цілей та завдань Конкурсу;
 • вдосконалення зв’язку між підприємствами різних видів діяльності, населенням та державними і недержавними установами країни проведення, які тим чи іншим чином впливають на споживачів, торговельну мережу та підприємства, задіяні у галузі надання товарів та послуг; 
 • розвиток міжнародної співпраці з державними та недержавними іноземними установами та підприємцями, що діють у галузі товарів та послуг.

Терміни, що використовуються публічно та у документації за Конкурсом:

Програма Конкурсу – визначений Статутом організатора та цим Положенням комплекс спеціальних заходів щодо комплексної оцінки якості та популярності товару чи послуги серед споживачів.

Номінація – позиція товару (послуги) чи торгової марки, щодо якої за Конкурсом здійснюється розгляд претендентів та експертна оцінка.

Умови Конкурсу – визначені за Програмою Конкурсу спеціальні юридичні та фактичні чинники, що є необхідними, обов`язковими та достатніми для визначення спеціальних критеріїв оцінки товару.

Режим проведення Конкурсу – визначена організаторами Конкурсу послідовність вчинення юридичних та фактичних дій всіма особами, що приймають участь у спеціальних заходах.

Оргкомітет – колегіальний орган, створений організаторами для проведення Конкурсу, контролю дотримання правил та процедур всіма учасниками та задля визначення переможців.

Конкурсант – особа, що за попередніми затвердженими критеріями оцінки якості, розглядається Оргкомітетом як потенційний офіційний учасник Конкурсу у запропонованих номінаціях та з якою укладається спеціальний договір, у зв`язку із чим він отримує спеціальний (офіційний) правовий статус, а його продукція експертується у номінації з метою отримання перемоги.


Офіційний учасник Конкурсу (Конкурсант) – особа, що уклала із Оргкомітетом спеціальний договір, та отримує мінімальний пакет учасника Конкурсу та має право брати участь у всіх заходах за Конкурсом та отримання перемоги.

Неофіційний учасник Конкурсу – особа, що не уклала із Оргкомітетом спеціальний договір, та неофіційно приймає участь у Конкурсі та не отримує будь-яких переваг та прав за Конкурсом.

Мінімальний пакет офіційного учасника Конкурсу - визначений Оргкомітетом перелік переваг, що отримує Конкурсант.

Заявка - письмово оформлений у встановленому порядку намір, поданий у терміни, зазначені в оголошенні про участь у Конкурсі.

Внесок за отримання офіційного статусу Учасника Конкурсу - плата, що вноситься офіційним Учасником Конкурсу та використовується на підготовку та організацію Конкурсу, проведення та передачу експертних досліджень, його матеріально-технічне забезпечення. Розмір реєстраційного внеску встановлюється Оргкомітетом і поверненню не підлягає.

Внесок Конкурсанта – плата, що вноситься Конкурсантом за право отримання переможного пакету та використовується на проведення організаційних заходів та для роботи Оргкомітету а також на проведення заходів за Конкурсом, проведення рекламних кампаній Конкурсанта та платою за права використання імперативів Конкурсу.

Тури Конкурсу – комплекс програмних експертних заходів за Конкурсом, за яким здійснюється проміжна оцінка продукції Конкурсанта.

Експерт – особа, що за своїм фаховим та професійним рівнем у відповідності із затвердженою Оргкомітетом процедурою, здійснює кваліфіковану оцінку дії, предмету чи обєкту у номінації.

Методики оцінки – методики визначення загальних позицій товару, що базуються на підсумовуванні визначених експертами та Оргкомітетом показників.

Технічне завдання – Завдання спеціально залученій маркетинговій компанії від Оргкомітету щодо проведення комплексного маркетингового дослідження споживчих уподобань.

Аудит – професійне підтвердження коректності та відповідності результатів Конкурсу та процедур аудиторською компанією.

Бюджет Конкурсу – доходи та видатки Оргкомітету, що здійснює у відповідності із Статутом та Положенням весь комплекс заходів з метою повної реалізації Програми Конкурсу.

Партнер – особа, що на підставі окремого договору із організатором Конкурсу приймає участь у реалізації конкурсної Програми шляхом матеріально-технічного, фінансового чи інтелектуального забезпечення Конкурсу та діяльності Оргкомітету.

Спонсор – особа, що на підставі окремого договору із організатором Конкурсу приймає участь у конкурсних заходах шляхом матеріально-технічного, фінансового чи інтелектуального забезпечення із приватно корисними цілями.

Меценат – особа, що на підставі окремого договору із організатором Конкурсу приймає участь у Конкурсних заходах шляхом матеріально-технічного, фінансового чи інтелектуального забезпечення без приватної користі.

Рекламодавець – особа, що на підставі окремого договору здійснює власну рекламну кампанію в межах проведення та реалізації програми Конкурсу.

Конкурсна документація - комплект документів, що містять інформацію про умови та процедуру проведення Конкурсу.

Переможець Конкурсу – особа, що за підсумками Конкурсу отримала перемогу у відповідній номінації та здобула право на отримання переможного пакету Конкурсу.

Переможний пакет – встановлений Оргкомітетом перелік матеріальних, інтелектуальних прав, переваг, привілеїв, що набув Переможець за підсумками проведення Конкурсу за двома турами, отримане право використання імперативів Конкурсу.

Імперативи Конкурсу - Встановлений Оргкомітетом режим користування певними правами, перевагами та привілеями у зв`язку із офіційною участю у Конкурсу.

Програма та загальна процедура проведення Конкурсу

Процедура проведення Конкурсу здійснюється у Два Тури та складається із таких наступних етапів:

 1. Підготовка Конкурсу.
 2. Затвердження Оргкомітетом правил, документів та процедур Конкурсу.
 3. Організація забезпечення Конкурсу, затвердження бюджету.
 4. Прийняття рішення Оргкомітетом про оголошення та початок Конкурсу.
 5. Оголошення про Конкурс через засоби масової інформації.
 6. Прийняття Заявок від Претендентів.
 7. Проведення комплексного експертного маркетингового дослідження споживчих вподобань (Перший Тур). 
 8. Укладання договорів із претендентами та сплата внесків за отримання статусу офіційного учасника Конкурсу.
 9. Проведення Другого Туру Конкурсу. Отримання висновків експертів.
 10. Засідання Оргкомітету про підведення підсумків Конкурсу за підсумками Першого та Другого Турів.
 11. Оголошення переможців Конкурсу.
 12. Розгляд спорів та претензій.
 13. Нагородження переможців.

Підготовка Конкурсу

Підготовка проведення конкурсу здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю “Вибір року Україна” у відповідності із його установчими документами, шляхом створення за спеціальною процедурою виконавчого органу – Оргкомітету Конкурсу, що наділятиметься певними правами на термін підготовки, організації, оголошення та його проведення в Україні. Під час підготовки Конкурсу плануються та складаються проекти спеціальних програм та комплексу заходів, що планується здійснити, а також підготовка планів та проекту бюджету доходів та видатків для подальшого опрацювання та затвердження Оргкомітетом.

Під час підготовки до Конкурсу складаються такі документи за встановленою формою:

 • Рішення Адміністрації ТОВ “Вибір року Україна” про проведення Конкурсу в поточному році.
 • Проект програми Конкурсу.
 • Проект бюджету Конкурсу.
 • Затверджується це Положення.
 • Затверджуються додатки.

Проект Програми та Бюджету подається Оргкомітету не пізніше трьох днів після затвердження Рішення Організатора Конкурсу - Адміністрації ТОВ “ВИБІР РОКУ Україна”.

Затвердження Оргкомітетом правил, документів та процедур Конкурсу.

Оргкомітет проведення Конкурсу на своєму першому щорічному (установчому) засіданні затверджує спеціальні правила, процедури та типові документи (положення) за якими в подальшому, протягом терміну проведення Конкурсу здійснюватимуться всі юридичні та фактичні дії та заплановані ним спеціальні заходи, порядок вчинення дій особами, що приймають у ньому участь.

Встановлені Оргкомітетом умови проведення Конкурсу є обов'язковими для всіх його учасників.

Організація забезпечення Конкурсу

З метою організації та проведення Конкурсу, Оргкомітетом вживаються заходи щодо:

 • правового, 
 • документального,
 • матеріально-технічного,
 • фінансового,
 • інформаційного,
 • інтелектуального забезпечення
   

Правове забезпечення Конкурсу

Правове забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом узгодження всіх правил, процедур із чииним законодавством України та міжнародними нормами права на підставі яких здійснюється така діяльність та за дотриманням яких слідкують призначені та залучені Оргкомітетом фахівці та спеціалісти.

Документальне забезпечення Конкурсу

Документальне забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом складання на всіх етапах оголошення, проведення та закінчення Конкурсу спеціальних та затверджених документів, що слугують юридичними та фактичними підставами набуття (отримання), дії, користування та припинення спеціальних прав всіма особами, що прямо або опосередковано приймають участь у всіх заходах Конкурсу.

Матеріально-технічне забезпечення Конкурсу

Матеріально-технічне забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом укладання спеціальних угод та договорів, (а також їх виконання) із партнерами, що на спеціально визначених документами умовах надають як меценати та спонсори необхідне майно, матеріали, виконують роботи та послуги, що необхідні для послідовного вчинення дій та процедур за Конкурсом.

Фінансове забезпечення Конкурсу

Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом залучення коштів від меценатів, спонсорів, учасників Конкурсу та власного капіталу для їх використання для здійснення запланованих Конкурсом організаційних та розпорядчих дій.

Фінансування проведення Конкурсу та роботи Оргкомітету здійснюється за рахунок плати учасниками внесків за участь у Конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

Якщо Конкурс не відбувся або переможця у певній номінації не було визначено, витрати на підготовку Конкурсу відносяться на рахунок організаторів.

Інформаційне забезпечення Конкурсу

Інформаційне забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом створення, передачі, розповсюдження та поширення інформації через засоби масової інформації та інтернет для всебічної освіченності всіх осіб, що прямо або опосередковано приймають участь у заходах Конкурсу, а також задля публічності та відкритості для суспільства власних намірів організаторів.

Інтелектуальне забезпечення Конкурсу

Інтелектуальне забезпечення Конкурсу здійснюється Оргкомітетом шляхом залучення та реалізації спеціальних програм, інтелектуального потенціалу власних та залучених спеціалістів, зареєстрованих та набутих від осіб прав та власності на авторські та суміжні права.

Під час організації та проведення Конкурсу всі фінансово-господарські операції учасників здійснююються у відповідності із вимогами чинного законодавства України та бакнівськими нормами щодо порядку здійснення розрахунків.

Оголошення та початок Конкурсу.

Оргкомітет у відповідності із Статутними документами Товариства з обмеженою відповідальністю “Вибір року Україна” на своєму щорічному запланованому установчому засіданні, яке повинно бути не пізніше 2 лютого поточного року, приймає письмове та вмотивоване рішення про публічне оголошення Конкурсу.

Оркомітет готує та розповсюджує не пізніш як за 20 днів до оголошеної дати початку Конкурсу в засобах масової інформації оголошення про Конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

 • основні умови Конкурсу;
 • мінімальні вимоги для Конкурсантів;
 • термін подання та адреса, за якою подаються Заявки на Конкурс;
 • місце та дата початку роботи Оргкомітету;
 • телефон для довідок з питань Конкурсу.

Датою початку Конкурсу є Дата початку здійснення комплексного маркетингового дослідження споживчих вподобань, що здійснюється спеціально залученою до його проведення організацією.

Прийняття заявок від претендентів.

Подання та прийняття заявок від претендентів здійснюється Оргкомітетом за встановленою формою у письмовому вигляді.

У Конкурсі можуть брати участь претенденти, які є відповідають таким мінімальним критеріям:

 1. Особа повинна бути товаровиробником;
 2. Товаровиробник (його представник) повинен бути зареєстрованим на території України;
 3. Продукція товаровиробника повинна легально розповсюджуватись на території України;
 4. Продукція товаровиробника повинна мати сертифікати відповідності.

До участі у Конкурсі не допускаються особи, які:

 1. Визнані Судом банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності (скасування державної реєстрації);
 2. Подали для участі у Конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.
 3. Є аргументовні підстави вважати, що продукція товаровиробника розповсюджується в Україні без спеціальних за чинним законодавством дозволів чи сертифікатів відповідності .

Рішення про право участі у Конкурсі Претендента приймається Оргкомітетом після детального вивчення Заяви та анкетних даних.

Для участі у Конкурсі претендент подає до Оргкомітету такі документи:

 1. Анкету Претендента для кваліфікаційного відбору за зразком згідно із додатком №2;
 2. Заяву Претендента на участь у Конкурсі за зразком згідно з додатком N 3;
 3. Копії реєстраційних документів, сертифікатів;

Вимоги до офіційних учасників Конкурсу:

 1. Підписаний договір, із обраним пакетом Переможця. 
 2. Проплата внеску офіційної участі у Конкурсі. 
 3. Заявка на семплінг.
 4. Заявка на кількість запрошень на конференцію. 
 5. Кількість призових комплектів на розігриш на церемонію.
 6. Відповідальна особа за проект (ПІБ, координати)


Вимоги до неофіційних учасників Конкурсу:

 1. Аналогічні мінімальним критеріям. Сплата внесків не передбачається.

Оргкомітет у відповідності із Статутними документами Товариства з обмеженою відповідальністю “Вибір року Україна” на своєму щорічному запланованому установчому засіданні, яке повинно бути не пізніше 2 лютого поточного року, приймає письмове та вмотивоване рішення про публічне оголошення Конкурсу.

Оркомітет готує та розповсюджує не пізніш як за 20 днів до оголошеної дати початку Конкурсу в засобах масової інформації оголошення про Конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

 • основні умови Конкурсу;
 • мінімальні вимоги для Конкурсантів;
 • термін подання та адреса, за якою подаються Заявки на Конкурс;
 • місце та дата початку роботи Оргкомітету;
 • телефон для довідок з питань Конкурсу.

Датою початку Конкурсу є Дата початку здійснення комплексного маркетингового дослідження споживчих вподобань, що здійснюється спеціально залученою до його проведення організацією.

Прийняття заявок від претендентів.

Подання та прийняття заявок від претендентів здійснюється Оргкомітетом за встановленою формою у письмовому вигляді.

У Конкурсі можуть брати участь претенденти, які є відповідають таким мінімальним критеріям:

 1. Особа повинна бути товаровиробником;
 2. Товаровиробник (його представник) повинен бути зареєстрованим на території України;
 3. Продукція товаровиробника повинна легально розповсюджуватись на території України;
 4. Продукція товаровиробника повинна мати сертифікати відповідності.

До участі у Конкурсі не допускаються особи, які:

 1. Визнані Судом банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності (скасування державної реєстрації);
 2. Подали для участі у Конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.
 3. Є аргументовні підстави вважати, що продукція товаровиробника розповсюджується в Україні без спеціальних за чинним законодавством дозволів чи сертифікатів відповідності .

 

Рішення про право участі у Конкурсі Претендента приймається Оргкомітетом після детального вивчення Заяви та анкетних даних.

Для участі у Конкурсі претендент подає до Оргкомітету такі документи:

 1. Анкету Претендента для кваліфікаційного відбору за зразком згідно із додатком №2;
 2. Заяву Претендента на участь у Конкурсі за зразком згідно з додатком N 3;
 3. Копії реєстраційних документів, сертифікатів;

Вимоги до офіційних учасників Конкурсу:

 1. Підписаний договір, із обраним пакетом Переможця. 
 2. Проплата внеску офіційної участі у Конкурсі. 
 3. Заявка на семплінг.
 4. Заявка на кількість запрошень на конференцію. 
 5. Кількість призових комплектів на розігриш на церемонію.
 6. Відповідальна особа за проект (ПІБ, координати)


Вимоги до неофіційних учасників Конкурсу:

 1. Аналогічні мінімальним критеріям. Сплата внесків не передбачається.


Подача Заявок на розсуд учасника.

До участі у Конкурсі допускаються всі Претенденти, що подали Заявку та виконали зазначені вимоги Положення.

Розмір внеску за отримання офіційного статусу учасника Конкурсу встановлюється Оргкомітетом і не може перевищувати 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у Конкурсі.

Претендент подає документи до Оргкомітету, на якому зазначається адреса відправлення, найменування об'єкта Конкурсу та робиться помітка "Заява про участь у Конкурсі”.

Документи, які надійшли після встановленого Оргкомітетом терміну, не розглядаються.

Претендентами можуть пропонуватись умови (організаційні або комерційні), що відрізняються від умов, визначених у документах на Конкурс, але можуть бути прийняті Оргкомітетом, якщо будуть визнані більш вигідними для нього.

Претендент, який потребує роз'яснень щодо документів на Конкурс або умов Конкурсу, має право звернутися до Оргкомітету, який зобов'язаний дати роз'яснення.

Умови Конкурсу можуть бути роз'яснені також шляхом проведення конференції, яку організовує Оргкомітет або через засоби масової інформації.

Будь-яка інформація щодо умов Конкурсу, яка надсилається Оргкомітетом будь-кому з претендентів, повинна бути одночасно доведена до всіх інших претендентів.

Подані на Конкурс документи реєструються Оргкомітетом.

Документи представлені не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претендентам із зазначенням причин повернення, що не полишає право Претендента подати їх заново.

Попередній відбір претендентів за отриманими Заявами

У разі коли кількість претендентів за оголошеною номінацією перевищує п`ять осіб, проводиться попередній відбір претендентів.

Під час проведення попереднього відбору претендентів враховуються:

 • Ступінь популяризації (поширення) товару (торгової марки) у регіонах України.
 • Кількість одиниць реалізованої продукції на ринку України.
 • Анкетні данні, що подані Претендентом. 

Результати попереднього відбору претендентів оформляються Протоколом засідання Оргкомітету.

Претенденти, які не пройшли попереднього кваліфікаційного відбору, повідомляються про це письмово із відповідним обгрунтуванням причин відмови не пізніш як через три дні після ухвалення Оргкомітетом списків претендентів, яким надається право брати участь у Конкурсі за оголошеними ними номінаціями.

Укладання договорів із претендентами та сплата ними реєстраційних внесків.

У 10-денний термін з дня прийняття Оргкомітетом Рішення про надання претенденту статусу Конкурсанта за Конкурсом, Оргкомітет та Конкурсант укладають між собою письмовий Договір, що передбачає спеціальні правові умови участі Конкурсанта у Конкурсі, права та обов`язки сторін, порядок набуття спеціального статусу Конкурсантом у разі перемоги у номінації та відповідальність сторін.

Сторони за домовленістю можуть внести до договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця Конкурсу.

Оргкомітет не має права укладати договори із іншими особами, в тому числі з іншими претендентами, від дня прийняття Рішення про надання статусу Конкурсанта та початку першого туру до дня визначення та оголошення Оргкомітетом переможця Конкурсу у номінації.

Якщо претендент відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні для Оргкомітета умови підписання договору, що суперечать правилам або процедурам Конкурсу за прийнятими Оргкомітетом документами та публічно оголошеними умовами або не надав встановлених у конкурсній документації документів чи даних, які підтверджують необхідний статус Конкурсанта, рішення Оргкомітету про номінування претендента у Конкурсі анулюється.

Підписання договору здійснюється Оргкомітетом та претендентом в термін до початку першого туру.

У триденний термін з моменту підписання договору та протоколу про умови участі у Конкурсі, конкурсант сплачує оголошений Оргкомітетом та передбачений двосторонніми документами внесок за отримання офіційного статусу учасника Конкурсу.

Договір набирає чинності з дня зарахування коштів про сплату внеску за отримання офіційного статусу учасника Конкурсу.

З моменту укладання Договору претендент набуває статусу офіційного Учасника - Конкурсанта

Вимоги та зобов`язання Конкурсанта:

 • Приймає участь у проведенні всіх програмних заходів за Конкурсом.
 • Погоджує із Оргкомітетом форму власної участі, про що складається Протокол.
 • Виконує умови Протоколу у погодженому правовому, фінансовому та економічному режимах.
 • Дотримується строків та термінів проведення запланованих протоколами заходів.
 • Здійснює у відповідності із Протоколом комплекс заходів, робіт та послуг, пов`язаних із власною формою участі у проведенні публічних заходів за Конкурсом.
 • Не змінювати власну правоздатність та підтримувати дієздатність, що є такими на момент укладання Договору.
 • Виконувати всі законні та передбачені програмою вимоги Оргкомітету, дотримуватись правил та процедур, засобів забезпечення та безпеки.
 • Надавати у справному технічному та експлуатаційному стані власно створену та залучену матеріально-технічну базу, товари та продукцію, необхідну для проведення процедур та заходів.
 • Надати Оргкомітету всі необхідні матеріали та данні для участі у програмі Конкурсу, зокрема, таку інформацію: логотип, технічний опис продукції або послуг, необхідний розмір демонстраційних майданчиків, технічні та інші необхідні умови експонування власної продукції, сертифікати якості та відповідності, об`єми продукції, вимоги до тари та пакування, необхідність транспортування, застереження, інше на його вимогу.
 • Здійснити надання послуг, експонування та продаж власної продукції згідно встановлених правил такої діяльності та за розцінками, що встановлені умовами Оргкомітету.
 • Дотримуватись всіх строків та термінів проведення власних та спільних погоджених юридичних та фактичних дій та заходів за Конкурсом.
 • Погоджувати із Оргкомітетом всі організаційні, правові та фактичні дії за програмою проведення кожного публічного заходу.
 • Сповіщати Оргкомітет про існуючі або виниклі організаційні, технічні чи правові обмеження та обтяжливі обставини використання залученої матеріально-технічної бази та виконання Договору (Протоколу).
 • Приймати участь у публічних заходах Оргкомітету використовуючи власних спеціалістів.
 • Не обмежувати правоздатність та дієздатність осіб, що приймають за ініціативою Оргкомітетом участь у публічних заходах за Конкурсом.
 • Не порушувати авторських та суміжних прав осіб, що приймають участь у публічних заходах за Конкурсом.
 •  Затверджує власний бюджет та витрати за Програмою публічного заходу.
 • Дотримуватись правил та процедур, що погоджені Сторонами, під час проведення публічного заходу.
 • Надає за домовленістю довірену особу для роботи із спеціально створеним Оргкомітетом.
 • Всебічно сприяти роботі Оргкомітету. 
 • Здійснювати інформаційне і консультативне сприяння реалізації Програми Конкурсу.
 • Забезпечувати своєчасне складання й оформлення необхідної документації та звітності.
 • Виконувати законні та договірні вимоги Оргкомітету.
 • Домовлятися із Оргкомітетом про режим залучення, використання та повернення матеріально-технічної бази.
 • Використовувати майнові та немайнові права, що надані Оргкомітетом за умовами організації та проведення Конкурсу.
 • Здійснювати у погоджені із Оргкомітетом терміни розрахунки.
 • Надавати Оргкомітету публічного заходу відомості, необхідні для власної участі.
 • Забезпечувати під час проведення публічних заходів за Програмою супровід та демонстрацію власної продукції із поясненнями власних фахівців та довірених осіб. 
 • Зберігає встановлену Сторонами конфіденційність взаємин та інформації. 
 • Обмежувати за рішенням Оргкомітету вчинення власних дій, що можуть призвести до негативних публічних наслідків.
 • Не порушувати прав та законних інтересів осіб, що прийматимуть участь у програмі проведення публічних заходів за Конкурсом.
 • Нести відповідальність перед Оргкомітетом за неналежне виконання прийнятих на себе зобов`язань.

Конкурсант у зв`язку із участю у Конкурсі, має право:

 • Виставити на Конкурс власну продукцію у номінаціях за Протоколом.
 • На отримання від Оргкомітету всієї необхідної інформації щодо правил та порядку участі у Конкурсі;
 • На отримання аналітичної інформації щодо результатів комплексних експертних досліджень споживчого ринку України, яка буде відображати реальну ситуацію у певному сегменті ринку, рівень знання, споживання, лояльності покупців по відношенню до товару, якісні характеристики товару та оцінку рекламної кампанії.
 • Безкоштовно взяти участь у міжнародній конференції на тему: “Просування марочних товарів і послуг на українському ринку”. 
 • Вимагати від Оргкомітету дотримання режиму використання майна та продукції, що були надані для участі у проведенні програмних заходів за Конкурсом.
 • Самостійно встановлювати предмет та розподіл коштів власних витрат щодо власної участі у проведенні Конкурсу. 
 • Подавати Оргкомітету ділові письмові пропозиції щодо порядку реалізації Програми за Конкурсом.
 • На отримання достовірної інформації від Оргкомітету щодо умов фактичного використання наданої ним матеріально-технічної бази та інформації.
 • Припинити участь у Конкурсі у разі грубого порушення Оргкомітетом умов Протоколу та правил, склавши та подавши про такий намір подання.
 • На отримання переваг та винагород від Оргкомітету та інших доходів від участі в публічних заходах за Конкурсом, якщо таке прямо передбачено Протоколом.
 • На представництво власних інтересів (в межах цього Договору) під час проведення публічних заходів з реалізації Програми за Конкурсом.
 • Надавати під час проведення публічних заходів послуги третім особам та мати від такої діяльності власний комерційний інтерес та зиск, але не у спосіб, що протирічить меті, що визначена Оргкомітетом за Програмою заходів за Конкурсом.
 • Здійснити страхування власних можливих ризиків.

Конкурсант у разі перемоги у номінації отримує право:

 • При дотриманні правил участі у Конкурсі та Положення активно користуватися почесним знаком-медаллю Конкурсу, розміщуючи його на товарах та у своїй рекламі. Конкурсант зобов'язаний дотримуватися правил по користуванню знаком-медаллю, особливо по закінченню поточного сезону. Після визначення переможців Конкурсу наступного сезону дотримуватися принципів обмеження сенсаційної подачі.
Спеціальні права, що набуває Конкурсант-Переможець

Термін користування правами

Користування імперативом Конкурсу поточного сезону, в якому він отримав перемогу за заявленими номінаціями, при проведенні власних рекламних кампаній та PR-акцій. По закінченні поточного сезону та після визначення переможців Конкурсу наступного сезону набувають чинності обмеження, передбачені п. 4 "Обмеження та застереження щодо користування Конкурсантом -Переможцем імперативами та правами за проведеним Конкурсом".

Довічно

Користуватись та публічно посилатись на дані отриманих маркетингових досліджень, проведених  згідно технології  Конкурсу, поточного сезону.

Довічно

Користуватись та публічно розповсюджувати аудіо та відео ролики церемонії нагородження переможців поточного сезону Конкурсу.

Довічно

Обмеження та застереження щодо користування Конкурсантом -Переможцем імперативами та правами за проведеним Конкурсом

Термін дії обмеження або застереження

1. Заборона зміни Конкурсантом кольорової гами, шрифтів,  графічного зображення, зовнішнього  вигляду імперативів та його елементів, тобто будь-що окрім пропорційного збільшення (зменшення) розміру імперативу.Імператив при цьому має бути художньо відтворений лише як медаль.

Довічно

2. Конкурсанту забороняється користування логотипами, що безпосередньо належать ТОВ «Вибір року Україна» як Організатору , за винятком  медалі щодо продукції, що отримала перемогу у Конкурсі.

Довічно

3. При рекламних кампаніях та PR-акціях забороняється застосовувати імперативи по позиціях, що не отримали перемогу у Конкурсі.

Довічно

4. Щоб уникнути небезпеки обмеження прав переможця Конкурсу поточного сезону, переможець попереднього сезону не має права на сенсаційну форму подачі факту перемоги в Конкурсі в своїй рекламній і PR – кампаніях і зобов'язаний дотримуватися принципів «обмеження сенсаційної подачі» по закінченню одного календарного року від дня письмового повідомлення про перемогу у номінації Оргкомітетом. Під принципами «обмеження сенсаційної подачі» розуміється:  
· Концептуальне обмеження – на факті перемоги не може базуватися (служити однією з основних ідей) рекламна і/або PR – кампанія товару/бренду переможця; 
· У графічній рекламі (преса, біллборди, стікери) розміри лого-медалі перемоги або фрази типу «Кращий товар року № 1» не повинні перевищувати розмір власного знаку для товарів та послуг переможця номінації, або не перевищувати в цілому 5% від площі усього рекламного макета (етикетки, упаковки);
· У аудіо-рекламі тривалість звучання інформації, що містить факт перемоги не повинна перевищувати 1/10 загальної тривалості звучання аудіо-споту (аудіо-спот не повинен також починатися із згадки факту перемоги); 
· У телерекламі, у випадку, якщо картинка статична, діє наступний принцип: розміри лого-медалі перемоги або фрази типу «Кращий товар року № 1» не повинні перевищувати розмір власного знаку для товарів та послуг переможця номінації, або не перевищувати в цілому 5% від площі усієї статичної картинки. При озвученні ролика має бути виконаний наступний принцип обмеження сенсаційної подачі: тривалість звучання інформації, що містить факт перемоги не повинна перевищувати 1/10 загальної тривалості аудіо-ряду (аудіо-ряд не повинен також починатися із згадки факту перемоги).

Довічно

 • В окремих випадках за рішенням Оргкомітету для оголошення "факту перемоги" Компанії-переможцю надається право, протягом певного часу (визначеного в Протоколі учасника рекламної кампанії), приймати участь у рекламній кампанії, що проводиться ТОВ "ВИБІР РОКУ УКРАЇНА".

  Після закінчення рекламної кампанії Компанія-переможець не має права використовувати почесний знак-медаль та звання кращого товару/послуги. Права і обов язки, що виникають під час проведення рекламної кампанії, погоджуються Компанією-переможцем та ТОВ "ВИБІР РОКУ УКРАЇНА" окремо, шляхом підписання Протоколу про участь у рекламній кампанії.

  Оголошення переможця Конкурсу здійснюється виключно ТОВ "ВИБІР РОКУ УКРАЇНА" шляхом проведення рекламної кампанії. Даний пункт не стосується Компаній-переможців, які використовують почесний знак-медаль та звання кращого товару/послуги згідно з Протоколом про набуття статусу переможця та Протоколом про права та застереження.

   

 • Номінуватися до участі в Європейському форумі EMRC (Європейський центр маркетингових досліджень) на отримання Євромаркет-призу.

  Обумовлені права та обов`язки Конкурсантів підтверджуються Договором.

  Проведення комплексного всеукраїнського маркетингового дослідження.

  Проведення комплексного всеукраїнського маркетингового дослідження здійснюється спеціально залученою за відповідним договором провідною в Україні маркетинговою компанією, що має відповідні ліцензії.

  Вибрана Оргкомітетом компанія за потреби може бути членом створеного Оргкомітету.

  Маркетингові дослідження здійснюється на підставі Технічного Завдання, затвердженого Оргкомітетом згідно основної мети фестивалю-конкурсу за методикою, розробленою міжнародним Оргкомітетом.

  Основним завданням дослідження затверджуються такі позиції Технічного Завдання:

  • вивчення попиту;
  • виявлення пріоритетних пропозицій товарів/послуг;
  • визначення переваг товарів-лідерів, відносно їх конкурентів;
  • аналіз поведінки споживачів стосовно вибору продукту;
  • аналіз якості товарів/послуг у порівнянні з конкурентами;
  • аналіз рекламно-іміджевих кампаній поміж конкурентів на профільних ринках;
  • надання зрізу профільних ринків, спираючись на тезу: “споживання – стиль життя”.
  • Прийнятність методики погоджується всіма особами, що приймають участь у Конкурсі як Конкурсанти.


  Методика визначення позицій товарів/послуг складається із підсумування результатів:

  • Маркетингових досліджень споживчих вподобань, 
  • Оцінки Експертної ради щодо якості товарів,
  • Висновків Рекламістів щодо просування товару на ринку,
  • Висновків Високого Журі та Оргкомітету Конкурсу.

  Визначення позицій товарів/послуг проводиться шляхом опитувань наведених груп респондентів, використовуючи в якості інструменту розроблені Оргкомітетом анкети.

  До анкет обов'язково включаються різноманітні товари/послуги, існуючі на ринках й до яких лояльні споживачі країни проведення Конкурсу, незалежно від факту згоди та оплати реєстраційного внеску компанією-виробником /офіційним дистриб'ютором цих товарів, які спираються на затверджені Оргкомітетом номінації за категоріями товарів/послуг.


  Остаточна оцінка позицій товарів та виявлення переможців проводиться за підсумками комплексної оцінки результатів окремих груп, з урахуванням відповідних коефіцієнтів вагомості щодо кожної групи (разом –1 – одиниця), а саме:

   
   

  Групи

  Коефіцієнт вагомості

  1

  Маркетингових досліджень споживчих вподобань

  0,4

  2

  Оцінки експертної ради

  0,3

  3

  Висновків рекламістів

  0,15

  4

  Висновків Високого Журі

  0,1

  5

  Висновки Оргкомітету

  0,05

     

  1,00


  Розрахунок по формулі по кожному показнику відбувається виходячи із загальної кількості респондентів.

  Маркетингове дослідження проводилося шляхом анкетування наведених груп респондентів.

  Результати такого дослідження сприятимуть, по-перше, тому що споживачі матимуть можливість легше визначатися серед великого різноманіття товарів/послуг, а по-друге, товаровиробники матимуть змогу отримати професіональне аналітичне обґрунтування конкурентноздатності своїх товарів/послуг та можливість з’ясувати перспективи подальшого розвитку:

  Аналітичний звіт щодо проведення комплексного всеукраїнського маркетингового дослідження затверджується Оргкомітетом та є однією з невід’ємних частин загального звіту, який подається в Міжнародний Оргкомітет Конкурсу.

  Експертна Рада.

  Експертна рада є однїєю із респондентських груп, що здійснює оцінку позиції товару/послуги згідно аналізу якісних показників за Конкурсом на Другому турі.

  До Експертної ради за Конкурсом належать фахівці із числа державних та громадських організацій, які працюють в різних галузях народного господарства, що опосередковано регулюють та впливають на створення правових, економічних, підприємницьких умов у державі, де розповсюджується продукція Конкурсанта та мають пряме відношення до напрямків діяльності Учасників Конкурсу згідно затверджених номінацій за категоріями товарів/послуг.

  Відбір експертів-фахівців проводиться Оргкомітетом Конкурсу.

  До критеріїв визначення позиції товару/послуги Учасника, що складаються експертами, належать:

  1. Легальність просування товару;
  2. Отримання ліцензій та дозволів;
  3. Сертифіційність;
  4. Стандартизація;
  5. Використання в виробництві провідних технологій;
  6.  Вживання корисних елементів;
  7. Вплив на здоров’я та працездатність споживачів;
  8. Ефективність споживання.

  Опитування експертів здійснюється методом анкетування за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом. Анкети, складені для експертів відповідно до галузевих ознак, подаються до Оргкомітету протягом дії Другого туру Конкурсу.

  Висновки експертів обов’язково враховуються при визначенні переможця у відповідній номінації та стають частиною маркетингового звіту - протоколюються Оргкомітетом.

  Рекламісти.

  Рекламісти є однїєю із респондентських груп, що здійснюють оцінку позиції товару/послуги згідно аналізу просування у Другому турі Конкурсу.

  До Рекламістів належать представники провідних рекламних та промоушн агенцій/організації, які мають великий досвід роботи на ринках країн проведення Конкурсу, та за допомогою яких здійснюється фактичне просування товарів/послуг Учасників Конкурсу на території України.

  Відбір Рекламістів проводиться Оргкомітетом Конкурсу.

  До критеріїв визначення оцінки просування продукції Учасників Конкурсу, зокрема за позиціями анкети, що надається Рекламістам, належать:

  • вартість рекламних бюджетів кампаній;
  • ефективність проведених рекламних та PR- кампаній;
  • впровадження новітніх технологій;
  • креативність рекламних розробок;
  • вплив рекламних кампаній та промоушн акцій на цільові групи споживачів;
  • вплив на подальший розвиток компанії, її рентабельність збільшення обсягів продажу товарів/послуг.

  Опитування Рекламістів здійснюється методом анкетування за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом.

  Анкети, надані Рекламістам, подаються до Оргкомітету протягом дії Другого туру Конкурсу.

  Висновки Рекламістів враховуються при визначенні переможця у відповідній номінації та стають частиною маркетингового звіту - протоколюються Оргкомітетом.

  Високе Журі

  Високе Журі є однїєю із респондентських груп, що здійснює оцінку позиції товару за Конкурсом на Другому турі щодо значення та впливу товару/послуги на добробут споживачів, на розвиток економічних стосунків та престиж країни.

  До Високого Журі належать провідні фахівці, науковці, видатні політичні та громадські діячі, що мають великий досвід роботи та авторитет серед населення країни проведення Конкурсу.

  Відбір експертів-фахівців проводиться Оргкомітетом Конкурсу.

  До критеріїв визначення оцінки продукції Конкурсанта, зокрема за позиціями анкети, що надається Високому Журі, належать:

  • економічний вплив на розвиток суспільства;
  • кількість сплачених податків ;
  • інвестиційні внески в економіку України;
  • інтенсивність розвитку;
  • кількість відкритих робочих місць;
  • співучасть в соціальних програмах;
  • благодійна та спонсорська діяльність;
  • підтримка споживчих інтересів.

  Опитування Високого Журі здійснюється методом анкетування за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом.

  Анкетування членів Високого Журі здійснюється за методикою, погодженою Оргкомітетом. Анкети, складені членами Високого Журі, подаються до Оргкомітету протягом дії Другого туру Конкурсу. Висновки членів Високого Журі обов’язково враховуються при визначенні переможця у відповідній номінації та стають частиною маркетингового звіту - протоколюються Оргкомітетом.

  Перший тур Конкурсу.

  У першому турі Конкурсу здійснюються:

  добір Експертів, Рекламістів, Високого Журі, представників ЗМІ;

  визначення спонсорів та партнерів;

  підписання договірних зобов’язань між Офіційними учасниками (експертами , рекламістами тощо) та Оргкомітетом щодо участі у проведенні Конкурсу;

  визначення провідної маркетингової компанїї (проведення тендеру) щодо залучення у проведенні комплексного маркетингового дослідження;
  комплексне маркетингове дослідження щодо виявлення:

  • споживчих вподобань, 
  • оцінки експертів,
  • оцінки рекламістів тощо.


  рекламна кампания щодо участі у Конкурсі товаровиробників, їх представництв чи офіційних дистриб'юторів у статусі Конкурсантів;
  підготовка до проведення міжнародної маркетингової конференції;

  Другий тур Конкурсу

  У другому турі Конкурсу здійснюється:

  • визначення переможців Фестивалю-Конкурсу за результатами проведеного комплексного маркетингового дослідження;
  • Дослідження Експертів, Рекламістів, Високого Журі;
  • проведення аудиту щодо діяльності Оргкомітету Фестивалю;
  • проведення Міжнародної маркетингової Конференції;
  • оголошення Переможців Конкурсу;
  • підготовка та проведення урочистої церемонії закриття Фестивалю-конкурсу та нагородження переможців;
  • підписання та виконання договірних зобов’язань з переможцями Фестивалю-Конкурсу про проведення їх рекламної кампанії щодо концепції Фестивалю стосовно популяризації кращих товарів/послуг.

  Підсумовування результатів Конкурсу.

  Підсумовування результатів Конкурсу за проведеними Першим та другим Туром Конкурсу здійснюється Оргкомітетом на засіданні із участю всіх представників Експертної Ради, Високого Журі, Рекламістів, шляхом аналізу проведеного серед них анкетування за затвердженою методикою. Підсумовування результатів Конкурсу Оргкомітетом здійснюється за принципами прозорості та публічності за затвердженою Положенням Конкурсу методології. За підсумками Конкурсу Оргкомітет складає Протокол та рішення про оголошення переможців.

  Оголошення переможців.

  Переможці Конкурсу визначаються за підсумками комплексного маркетингового дослідження на відкритому засіданні Оргкомітету у присутності не менш як двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос Голови Оргкомітету є вирішальним.

  Рішення Оргкомітету про оголошення переможців оформлюється Протоколом, який підписується всіма членами Оргкомітету, що брали участь у голосуванні. Копія рішення у триденний термін надсилається Конкурсантам.

  Офіційне оголошення переможців із числа Конкурсантів конкурсу відбувається на Міжнародній маркетинговій конференції, яка проводиться в рамках Фестивалю.

  Офіційне нагородження переможців відбувається на урочистому засіданні всіх учасників Фестивалю-Конкурсу.

  Переможець Фестивалю-Конкурсу має право на безстрокове використання імперативів Фестивалю-Конкурсу, але щоб уникнути небезпеки обмеження прав переможця Фестивалю-Конкурсу поточного сезону, переможець попереднього сезону не має права на сенсаційну форму подачі факту перемоги у своїй рекламній і PR - кампаніях і зобов'язаний дотримуватися принципів “обмеження сенсаційної подачі” по закінченню одного календарного року від дня письмового повідомлення Оргкомітетом про перемогу у номінації.

  Якщо переможцем в заявлених Оргкомітетом номінаціях Фестивалю-Конкурсу стала компанія, яка не набула статусу Офіційного учасника (Конкурсанта) її перемога не оголошується, а номінація закривається.

  Закінчення Фестивалю-Конкурсу

  Після закінчення Фестивалю-Конкурсу Оргкомітет починає готувати комплексні звіти щодо проведення Міжнародного Фестивалю-Конкурсу для надання в Міжнародний Оргкомітет.

  Оргкомітет проводить згідно взятих зобов’язань рекламні кампанії переможців у відповідності із вибраним пакетом Конкурсанта.

  Оргкомітет Міжнародного Фестивалю-Конкурсу

  Весь комплекс заходів, пов’язаних із організаційним та матеріально-технічним забезпеченням проведення Фестивалю-Конкурсу здійснює Оргкомітет.

  Основними принципами діяльності Оргкомітету є:

  • законність;
  • колегіальність;
  • повнота розгляду Конкурсних пропозицій;
  • дотримання умов, правил та процедур Конкурсу за Положенням та додатками до нього;
  • обґрунтованість прийнятих рішень;
  • рівність усіх Конкурсантів перед Оргкомітетом;
  • незалежність членів Оргкомітету (недопущення втручання в діяльність Оргкомітету будь-яких органів державної влади, а також учасників Конкурсу);
  • професійність членів Оргкомітету.

  Всі витрати, пов'язані з діяльністю Оргкомітету забезпечуються організатором та самим Оргкомітетом самостійно. Організатор зобов'язаний забезпечити Оргкомітет необхідним приміщенням для проведення її засідань, засобами зв'язку, канцелярським приладдям, тощо. Орган приватизації забезпечує конкурсні комісії необхідними документами та рекомендаціями для проведення відповідного Конкурсу.


  Склад та порядок утворення Оргкомітету.


  До складу Оргкомітету входять представник Організатора та запрошені ним особи із числа експертів.

  До складу Оргкомітету, в разі необхідності, можуть залучатися фахівці відповідних державних, громадських установ, органів виконавчої та законодавчої влади, а також експерти.

  Оргкомітет створюється у кількості від 5 до 9 осіб. Організатор Конкурсу направляє в організації та

  установи письмові запити щодо визначення кандидатур до складу Оргкомітету.


  Склад Оргкомітету затверджується Рішенням Організатора. Кількість учасників Оргкомітету є несталою, та може збільшуватись до 21 особи.

  Оргкомітет Конкурсу є колегіальним органом, що здійснює весь комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням та дотриманням всіх процедур за програмою Конкурсу.

  Оргкомітет Конкурсу у своїй діяльності керуються чинним законодавством та іншими нормативними актами країни проведення, правилами проведення Конкурсу, а також цим Положенням.

  Керує діяльністю Оргкомітету та організовує його роботу Голова Оргкомітету.

  Голова Оргкомітету в межах своєї компетенції:

  • скликає засідання Оргкомітету;
  • головує на засіданнях Оргкомітету;
  • дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Оргкомітету;
  • дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Оргкомітету;
  • організовує підготовку матеріалів на розгляд Оргкомітету;
  • забезпечує після закінчення Конкурсу передачу Організатору документації щодо проведення Конкурсу;
  • представляє Оргкомітет у відносинах з установами та організаціями.

  Голова Оргкомітету зобов'язаний оповістити всіх членів Оргкомітету про заплановані засідання за два дні до дати їх проведення. Оповіщення проводиться поштою, телефонограмою, факсом або електронною поштою.

  Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень Голови Оргкомітету та несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду Оргкомітету та правильність ведення протоколів засідань.

  Члени Оргкомітету зобов'язані брати участь у діяльності Оргкомітету, виконувати розпорядження і доручення Голови Оргкомітету. У разі відсутності на засіданні, члени комісії повинні надавати письмові пояснення на ім'я Голови.

  Засідання Оргкомітету є правомочним за умови участі в ньому не менш 2/3 всіх членів.

  Члени Оргкомітету користуються рівним правом голосу при прийнятті рішень.

  Засідання Оргкомітету є закритими, але останній має право заслуховувати на своїх засіданнях усні пояснення Конкурсантів щодо своїх конкурсних пропозицій, а також пояснення спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Оргкомітета.

  Рішення Оргкомітету про визначення переможців у номінаціях приймається не менш як 2/3 присутніх на засіданні членів Оргкомітету за матеріалами та висновками, що подані за підсумками відповідних турів Конкурсу. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Оргкомітету.

  Всі рішення Оргкомітету приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

  Рішення Оргкомітету оформлюється протоколами, що підписуються Головою Оргкомітету.

  Діяльність Оргкомітету припиняється Рішенням Організатора після затвердження результатів Конкурсу та подання Звіту Організатору.

  Оргкомітет Конкурсу відповідно до покладених на нього завдань через повноважних представників:

  • визначає відповідно до законодавства та цього Положення терміни проведення Конкурсу;
  • розробляє умови Конкурсу, конкурсну документацію та проект оголошення про проведення Конкурсу і подає їх на затвердження Організатору;
  • реєструє Заявки на участь у Конкурсі.
  • надає претендентам (конкурсантам) необхідну інформацію (документацію, роз'яснення) для підготовки пропозицій.
  • розглядає конкурсні пропозиції, подані претендентами, визначає їх відповідність умовам Конкурсу.
  • залучає експертів та інших фахівців до роботи, пов'язаної з оцінкою конкурсних пропозицій;
  • готує висновки щодо визначення найкращих умов для провадження Конкурсу, а також визначення переможця.
  • повідомляє переможця про результати Конкурсу.
  • забезпечує проведення соціально-маркетингових опитувань серед споживачів, експертів та рекламістів з метою встановлення кращих товарів споживчого ринку України;
  • організує один раз на рік урочисте нагородження-вшанування переможців Конкурсу;
  • інформує споживачів за допомогою ЗМІ та інших носіїв про етапи проведення Конкурсу та його кінцеві результати;
  • періодично сповіщає населення про розвиток Конкурсу, про результати внутрішніх системних акцій, про підприємства, установи та організації, товари яких стали переможцями Конкурсу, про проведення загальноукраїнських освітніх та соціальних заходів за підтримки державних та інших структур;
  • з метою вивчення попиту покупців, а також на замовлення інших комерційних структур організовує проведення серед споживачів тестування товарів;
  • створює аналітичну панораму ринку та споживчих властивостей окремих товарів (робіт, послуг) різних торговельних марок, а також вивчають динаміку попиту на ці товари (роботи, послуги); 
  • залучає громадян до активної участі у призових акціях та конкурсах, що проводяться в рамках Конкурсу в Україні;
  • підвищує рівень культури та формує новий світогляд споживачів як учасників ринкових процесів шляхом поширення максимально можливої кількості інформації через ЗМІ та інші носії про кращі товари в України, їх корисні властивості та інші характеристики;
  • проводить інформаційно-просвітні та роз’яснювальні заходи серед споживачів та підприємців з метою поглиблення їхніх правових знань та формування правильної споживчої поведінки щодо вибору кращих товарів в Україні;
  • організовує пошук та збір інформації, яка необхідна для виконання покладених на Конкурс завдань;
  • здійснює обмін інформацією, необхідною для реалізації основних цілей та завдань Конкурсу, з державними та іншими організаціями в напрямках контролю за якістю товарів (робіт, послуг), дотримання правил торгівлі, виконання робіт, надання послуг і проведення будь-яких незалежних, рейтингових, кваліфікаційних та споживчих експертиз, порівняльних тестувань, дегустацій тощо;
  • розроблює методики проведення соціологічних та маркетингових опитувань, досліджень, класифікацій та рейтингів підприємств торгівлі (робіт, послуг);
  • залучає до розробки методик та проведення опитувань фахівців державних та недержавних комерційних установ;
  • створює інформаційно-електронні та пошукові бази із застосуванням новітніх технологій (в тому числі в мережі Інтернет);
  • створює та впроваджує інформаційно-електронні та пошукові бази підприємств – учасників та партнерів Конкурсу, в тому числі у всесвітній мережі Інтернет, з метою розповсюдження новітніх технологій, іноземного та вітчизняного досвіду у галузі захисту прав споживачів, торгівлі, побутового обслуговування населення, розвитку електронної торгівлі, інформування споживачів та рекламування підприємств, що беруть участь у Конкурсі, а також підтримують його; 
  • співпрацює з громадськими об’єднаннями та бере участь у формуванні сприятливого соціального та економічного клімату у суспільстві та у забезпеченні взаємовигідного партнерства;
  • надає підприємствам – учасникам Конкурсу методичні та інформаційно–рекламні послуги, що передбачають узагальнення досвіду та підвищення рівня конкурентоспроможності учасників Конкурсу, активізацію маркетингової та рекламної діяльності, а також ефективне просування продукції (робіт, послуг), що реалізується, до кінцевого споживача, просування торгових марок та координацію рекламно-маркетингових заходів; 
  • вживає заходів щодо забезпечення взаємодії учасників Конкурсу з державними та іншими організаціями та установами;
  • виступає організатором міжнародних семінарів, конференцій, виставок, обмінів досвідом, а також сприяє розвиткові міжнародних зв’язків у галузі торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав і інтересів споживачів у напрямку входження України до Європейської спільноти;
  • бере участь у розробці програм, спрямованих на соціальну адаптацію споживачів та підприємців до економічних і соціальних процесів, що відбуваються в українському суспільстві;
  • надає підприємствам можливість вільного вибору участі у Конкурсі;
  • здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством, необхідні для виконання своїх завдань.

  Оргкомітет під час здійснення процесуальних дій з організації та проведення Конкурсу складає такі документи:

  1. Рішення про оголошення Конкурсу.
  2. Рішення про оголошення Першого туру Конкурсу.
  3. Рішення про оголошення Другого туру Конкурсу.
  4. Рішення про оголошення переможців Конкурсу.
  5. Протоколи засідань Оргкомітету.

  Зазначені документи складаються за встановленою формою.

  Забезпечення Конкурсу

  З метою матеріально-технічного та організаційного забезпечення Конкурсу Організатор та Оргкомітет здійснюють залучення на договірній основі партнерів із числа рекламістів, засобів масової інформації, техніки, зв’язку, аудиторів, юристів, власників приміщень, тощо.

  Права, обов’язки та система здійснення із партнерами розрахунків обумовлюються письмовим Договором. 

  Партнер за Конкурсом:

  1. Приймає співучасть у проведенні публічних заходів за Конкурсом.
  2. Погоджує із Організатором форму співучасті у програмі, про що складається Протокол.
  3. Виконує умови протоколу у погодженому правовому, фінансовому та економічному режимах.
  4. Дотримується строків та термінів проведення запланованих протоколами заходів.
  5. Здійснює у відповідності із Протоколом комплекс заходів, робіт та послуг, пов`язаних із власною формою співучасті у проведенні публічних заходів за Конкурсом.
  6. Надає в справному технічному та експлуатаційному стані власно створену та залучену матеріально-технічну базу.
  7. Погоджує із Організатором та Оргкомітетом всі організаційні, правові та фактичні дії за програмою проведення кожного публічного заходу.
  8. Використовує отримані за бюджетом публічного заходу кошти у відповідності із їх цільовим призначенням, якщо таке прямо передбачено складеними документами.
  9. Сповіщає Організатора про існуючі або виниклі організаційні, технічні чи правові обмеження та обтяжливі обставини використання залученої матеріально-технічної бази та виконання Договору (Протоколу).
  10. Приймає участь у публічних заходах Організатора використовуючи власних спеціалістів. 
  11. Будує свої право стосунки із іншими партнерами-учасниками запланованих Організатором публічних заходів, (що також залучені ним до їх проведення на аналогічній договірній основі) на підставі рівності, чесного партнерства та захисту їх інтересів.
  12. Не обмежує правоздатність та дієздатність осіб, що приймають за ініціативою Організатора участь у публічних заходах за Конкурсом.
  13. Не порушує авторських та суміжних прав осіб, що приймають участь у публічних заходах. 
  14. Затверджує власний бюджет та витрати за Програмою публічного заходу.
  15. Дотримується правил та процедур, що погоджені Сторонами, під час проведення публічного заходу.
  16. Надає за домовленістю довірену особу для роботи в спеціально створеному Оргкомітеті.
  17. Всебічно сприяє роботі Організатора та Оргкомітету.
  18. Здійснює інформаційне і консультативне сприяння реалізації Програми Конкурсу.
  19. Забезпечує своєчасне складання й оформлення необхідної документації та звітності.
  20. Виконує законні та договірні вимоги Організатора та Оргкомітету. 
  21. Домовляється із Організатором про режим залучення, використання та повернення матеріально-технічної бази.
  22. Використовує майнові та немайнові права, що надані Оргкомітетом за умовами організації та проведення Конкурсу.
  23. Здійснює у погоджені із Організатором терміни розрахунки. 
  24. Надає Оргкомітету публічного заходу відомості, необхідні для власної співучасті.
  25. Забезпечує під час проведення публічних заходів за Програмою супровід та демонстрацію форми власної співучасті поясненнями власних фахівців та довірених осіб.
  26. Зберігає встановлену Сторонами конфіденційність взаємин та інформації.
  27. Протягом дії цього Договору не укладати договори та угоди аналогічного змісту з іншими особами, на яких вказує Організатор, 
  28. Обмежує за рішенням Оргкомітету вчинення власних дій, що можуть призвести до негативних публічних наслідків.
  29. Несе відповідальність перед Організатором за неналежне виконання прийнятих на себе зобов`язань.

  Партнер має права:

  • Вимагати від Організатора дотримання режиму використання майна, що було надане ним для участі у проведенні публічних заходів за Конкурсом.
  • Самостійно встановлювати предмет та розподіл коштів власних витрат щодо власної участі у проведенні публічних заходів за Конкурсом. 
  • Подавати Оргкомітету ділові письмові заперечення та пропозиції щодо порядку реалізації Програми за Конкурсом.
  • На отримання достовірної інформації від Організатора та Оргкомітету щодо умов фактичного використання наданої ним матеріально-технічної бази.
  • Приймати участь через довірену особу в роботі Оргкомітету на постійній чи тимчасовій основі.
  • Припинити участь у публічній акції у разі грубого порушення Організатором умов Протоколу, склавши та подавши про такий намір подання.
  • На отримання переваг та винагород від Організатора та інших доходів від участі в публічних заходах, якщо таке прямо передбачено Протоколом.
  • На перевищення та відшкодування Організатором додаткових витрат, що були здійсненні в розмірі не більше 10 відсотків власної винагороди. 
  • На представництво власних інтересів (в межах цього Договору) під час проведення публічних заходів з реалізації Програми за Конкурсом.
  • За власні кошти, та такі, що отримані за бюджетом Програми Конкурсу, залучити додатково третіх осіб по відповідним договорам для належного виконання власних зобов`язань.
  • Надавати під час проведення публічних заходів послуги третім особам та мати від такої діяльності власний комерційний інтерес та зиск, але не у спосіб, що протирічить меті Організатора, Оргкомітету за Програмою публічних заходів за Конкурсом.
  • Здійснити страхування власних можливих ризиків.

  Розгляд спорів

  У разі порушення процедур проведення Конкурсу, інших умов цього Положення Конкурсанти мають право звернутися з відповідною заявою до Оргкомітету. Заява може бути подана не пізніше двох тижнів після одержання копії рішення Оргкомітету.

  Оргкомітет після одержання заяви зобов'язаний перевірити викладені претензії і в разі виявлення порушень скасувати власне рішення про визначення переможця конкурсу і дати відповідь щодо суті заяви протягом 3 календарних днів з моменту її одержання.

  Не можуть бути оскаржені Рішення Оргкомітету про:

  • спосіб проведення Конкурсу і процедуру визначення переможця;
  • Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв'язуються в установленому законодавством порядку.
  • У разі порушення процедур проведення Конкурсу, інших умов цього Положення Конкурсанти мають право подати протест до Оргкомітету.
  • Оргкомітет після одержання протесту від Конкурсанта зобов'язаний повідомити про це інших учасників Конкурсу та дати відповідь по суті протесту протягом 3 календарних днів з моменту його подання.

  Не можуть бути опротестовані Рішення Оргкомітету про:

  • вибір способу проведення Конкурсу та процедури визначення переможця;
  • Суперечки що виникають за результатами Конкурсу, розглядаються Судом.

  Додатки:

  • Технічне завдання маркетингового дослідження.
  • Переможні пакети
  • Бюджет Фестивалю-Конкурсу.
  • Типові процедурні документи Оргкомітету.